Семінар Історичні типи релігії та форми співвідношення релігії та права icon

Семінар Історичні типи релігії та форми співвідношення релігії та права
Скачать 113.06 Kb.
НазваниеСемінар Історичні типи релігії та форми співвідношення релігії та права
Дата публикации24.09.2013
Размер113.06 Kb.
ТипДокументы
источник

4. План семінарських занять


Семінар 1. Історичні типи релігії та форми співвідношення релігії та права.1. Основні типи наукових та богословських теорій походження релігії. Міфологічна, соціологічна, функціональна та еволюційна школи про виникнення та ранні форми релігії.

2. Загальна характеристика суспільної свідомості первісного суспільства: синкретизм, міфомислення, уособлення.

3. Форми вірувань первісного суспільства:

• фетишизм

• тотемізм

• анімізм

• магія

• шаманізм

4. Історичний характер релігії. Причини виникнення.

5. Історичні типи релігії:

• автохтонні

• національні

• світові

6. Структура релігії.

7. Функції релігії.

^

Теми рефератів


1. Міфологічна теорія походження релігії (Ф. Мюллер)

2. Анімістична теорія (Е. Тейлор, Г. Спенсер, Г. Кунов)

3. Аніматизм — теорія, яку розробляли видатні етнографи В.Г.Богомаз, Л.Я.Штенберг.

4. Концепція преанімізму (Р. Маррет, Л. Леві-Брюль)

5. Преанімізм у творах французького соціолога Е. Дюркгейма.

6. Магічна теорія Д.Фрезера.

7. Психологічна теорія З. Фрейда.

8. Прамонотеїстична концепція (Патер Шмідт, Е. Ленг)

Література


Див. відповідні розділи у посібниках, рекомендованих до курсу в цілому.

1. Бирлайн Дж. Параллельная мифология. — М., 1997.

2. Кабо В.Р. Первоначальные формы религии.// Религии мира. — М.,1986-1987.-С. 136-155.

3. Капустин Н. Особенности зволюции религии. — М., 1984.

4. Классики мирового религиоведения. Антология. — М., 1996.

5. Крывелев И.А. История религии. — Т. 1.-М., 1975.-С. 8-51.

6. Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. — М., 1998.

7. Религиозные верования. Свод зтнографических понятий и терминов. — М., 1993.

8. Тейлор 3. Первобытная культура. — М., 1989.

9. Токарев С.А. Ранние формы религии. — М., 1989.

10. Фрезер Д. Золотая ветвь: исследование магии и религии. — М., 1976.

11. Элиаде М. Избранные сочинения. Очерки сравнительного религиоведения. — М.,1999.

12. Элиаде М. Космос и история. — М., 1987.

13. Элиаде М. Священное и мирское. -М., 1994.

14.Элиаде М. Священные тексти народов мира. — М., 1998.

^

Семінар 2. Християнство: витоки і еволюція1. Соціально-економічні, політичні умови формування християнства.

2. Ідейні джерела християнського вірування.

3. Біблія як священна книга християнства. Формування, структура та основний зміст Нового Заповіту.

4. Перетворення християнства на державну, панівну релігію Римської імперії.

5. Розколи, формування догматики, культу, собори у християнстві.

6. Особливості католицької догматики і культу.

7. Помісні (автокефальні) православні церкви.

8. Унії Римо-Католицької церкви з православними церквами.

9. Історичні умови виникнення раннього протестантизму:

• лютеранство

• кальвінізм

• англіканство

• анабаптизм.

10. Пізній протестантизм, особливості догматики, культу, організації:

• баптизм

• адвентизм

• п'ятидесятництво

• свідки Єгови.

^

Теми рефератів


1. Значення кумранських знахідок для вивчення історії раннього християнства.

2. Вплив гностицизму на формування християнського світорозуміння.

3. Гіпотези про Ісуса.

4. Апокрифічні свідоцтва про раннє християнство.

5. Підготовка Берестейської унії та її наслідки

6. Культурно-просвітницька діяльність П.Могили.

7. Обрядовість сучасного православ'я.

8. Аджорнаменто и модернізація католицизму.

9. Особливості протестантської етики.

10. Особливості поширення реформаційних ідей в Речі Посполитій, течії українського реформаційного руху.

11. Євангельсько-баптистський рух в Україні (XIX — початок XX ст.)

12. Мартін Лютер і Еразм Ротердамський про «свободу волі».

Література


3. Булгаков С. Н. Православные праздники и посты. Богослужение. Требы. Расколы, ереси, секты. — М., 1994.

4. Вильгельм де Фрис. Православне и католичество: противоположность или взаимопонимание. — Брюссель, 1992.

7. Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України. — К., 1997.

8. Старообрядчество. Опыт энциклопедического словаря. — М., 1996.

9.Українське православ'я.// Історія релігії в Україні. — Т. 2. — К., 1997.

1. Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990.

2. Гараджа В.И. Протестантизм. — М., 1971.

3. Клибанов А. И. История религиозного сектантства в России. — М., 1965.

4. Мартин Лютер. Избранные произведения. — СПб, 1994.

5. Очерки истории западного протестантизма. — М., 1995

6. Протестантизм. Словарь. — М., 1990.

7. Работы М.Вебера по социологии религии и идеологии. — М., 1985.

8.Ян Гус, Мартин Лютер, Жан Кальвин, Торквемада, Лойола. — М, 1995.


1. Аверинцев С. С. Софія-Логос. Словник. — К.: Дух і літера, 1999.

2. Амусин И. Д. Кумранская община. — М., Наука, 1983.

3. Апокрифы древних христиан. — М., 1989.

4. Біблія.

5. Головащенко С. І. Історія християнства. Курс лекцій. Навч. посібник. — К.: Либідь, 1999. — 352 с.

6. Головащенко С. І. Біблієзнавство. Вступний курс. Навч. посібник. — К.: Либідь, 2001. — 496 с.

7. Деревенский Б. Г. Иисус Христос в документах истории. — СПб.: Алетейя, 2000. — 574 с.

8. Карташов А.В. Вселенские соборы. — М., 1994.

9. Крывелёв И.А. Библия: историко-критический анализ. — М.: Политиздат, 1982.

10. Кубланов М.М. Происхождение христианства. — М., 1974.

11. Мессорі В. Гіпотези про Ісуса. — Львів: Свічадо, 1998.

12. Ранович А. В. Первоисточники по истории раннего христианства.

Античные критики христианства. — М., 1997.

13. Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. — М.:

Политиздат, 1987.

14. Тристан Аннаньель. Христианство: догмы и ереси. Компактэнциклопедия. — СПб.: Академический проект, 1997.

15. Христианство.// Энциклопедический словарь. — В 3-х т. — М., 1993.

^


Семінар 3. Сучасні новітні релігійні течії1. Причини виникнення новітніх релігій.

2. Основні ознаки та класифікації новітніх релігійних рухів.

3. Особливості розповсюдження нетрадиційної релігійності в Україні.

4. Історія, догматика, обрядовість:

• Міжнародне товариство свідомості Крішни;

• Дзен-буддизм;

• Церква єднання;

• Велике біле братство;

• Неоязичництво (рідновірство)

^

Тематика рефератів


1. Езотеричні об'єднання, що виникли на межі XIX — XX ст.:

• теософія;

• антропософія;

• вчення Гурджиєва.

2. Всесвітня віра Бахаї.

3. Братство Грааля.

4. Саєнтологічні (наукологічні) рухи.

Література


1. Митрохин Л. Н. Религии «Нового века». — М., 1985.

2. Баркер Л. Новые религиозные движения. — СПб., 1997.

3. Петрик В. М., Ліхтенштейн Є. В. Новітні та нетрадиційні релігії, містичні рухи у суспільно-політичній сфері України: монографія. Навч. посібник. — К.: Вид-во Європейського університету, 2002. — 33 с.

4. Єленський В. Біле братство як підручник соціології релігії.// Людина і світ, 1997. — № 5–6.

5. Филіпович Л. О. Нові релігійні течії: український контекст (огляд, документи, переклади). — К.: Наукова думка. — 2000. — 132 с.

5. Слівінський П. И. Релігійний вінегрет. Кілька слів про нові релігійні і парарелігійні форми. — Львів, 1999.

6. Історія релігії в Україні. Бібліографія — Київ: Знання, 1999. — С. 627 — 654.

7. Оккультные силы СССР. — СПб, 1998.

8. Дзэн-буддизм. Судзуки Д. Основи Дзэн-буддизма. Кацуки С. Практика Дзэн. — Бишкек, 1993.

9. Ткачева А. А. «Новые религии» Востока. — М., 1991.

10. Лев Конрад. О «ведьмах» и охотниках за ведьмами. Мунисты и свобода вероисповедания. — М., 1995.

11. Бог и мы. Учение преподобного Муна. — М., 1992.

12. Новітні релігії в сучасній Україні. Збірник матеріалів. — К., 2000.

13. Новітні та нетрадіційні релігії, містичні рухи у суспільно-політичній сфері України: Монографія ( Навч. посібник). – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 331 с.
^

Семінар 4. Релігія в Україні: історія і сучасність1. Дохристиянські вірування давніх слов'ян.

2. Запровадження християнства на Русі.

3. Середньовічне українське християнство.

4. Православ'я в Україні-Русі до середини XVII століття.

5. Українське православ'я під владою Московської патріархії.

6. Спроби українізації та автокефалії православної церкви в Україні (20 -30-ті роки XX).

7. Сучасна географія релігій в Україні.

8. Особливості сучасного стану і розвитку релігійного життя в Україні:

• розколи в православ'ї, шляхи об'єднання;

• пізній протестантизм;

• іслам на українських землях:

• взаємовідносини між традиційною релігійністю і новими релігійними рухами;

• іудаїзм після унезалежнення України.

^

Теми рефератів


1. Особливості давньоруського християнства.

2.Православні монастирі та їхня роль у духовній культурі України.

3. Масонство в Україні.

4. Становлення греко-католицизму як чинника національного пробудження.

5. Релігійне життя української діаспорі.

6. Мормони в Україні.

Література


1. «Крещение Руси» в трудах русских и советских историков. — М., 1988.

2. Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі. — К., 1988.

3. Булгаков С. Н. Православные праздники и посты. Богослужение. Требы. Расколы, ереси, секты. — М., 1994.

4. Вильгельм де Фрис. Православне и католичество: противоположность или взаимопонимание. — Брюссель, 1992.

5. Дохристиянські вірування. Прийняття християнства.// Історія релігії в Україні. — Т. 1. — К., 1996.

Грушевський М. С. Духовна України. Збірка творів. — К, 1994.

2. Історія релігії в Україні. Навчальний посібник. — К, 1999.

3. 6. Красаченко В. С. Україна на сторінках святого письма ті витяги з першоджерел, що засвідчують процес поширення християнства на теренах України від апостола Андрія до князя Володимира. — К.: Наукова думка, 2000. — С. 486.

Кривошеев Ю. В. Религия восточных славян накануне «Крещения Руси». — Л., 1988.

4. Православ'я в Україні./ Історія релігії в Україні. — Т. 3. — К., 1993.

5. Рыбаков Б. А. Язичество Древней Руси. — М, 1983.

6. Релігія і суспільство в Україні: фактори змін. — К. 1998. — 158 с.

7. Католицизм, історія релігії в Україні. — Т. 4. — К., 2001. — 598 с.

8. Протестантизм. Історія релігії в Україні. — Т. 5. — К. 2002. — 424 с.

^


Семінар 5. Становлення канонічного права: візантійська традиція та рецепція римського права
1. Джерела канонічного права.

2. Проблема співвідношення світського, канонічного та церковного права.

3. Устрій християнських церков та їх правове становище.

4. Правовий статус суб'єктів канонічного права. Об'єкти канонічного права.

5. Цивільно-канонічні правовідносини.

6. Канонічні шлюбно-сімейні правовідносини.

7. Канонічно-кримінальні правовідносини та процес.


Література.

1. Законодавство імператора Юстиніана. Корпус світського права.

2. Ветхий Завіт - К., 1999

3. Новий Завіт - К., 1999

4. Аннерс 3. История европейского права. — М., 1996

5. Бачинский А. Право церковное .— Львов, 1900

6. Белякова Е.В. Церковньїй суд и проблеми церковной жизни - М, 2004

7. Берман Г.Дж. Западная традиция права: епоха формирования - М. 1998

8. Блок М. Феодальне суспільство / Пер. с фр. - К., 2001

9. Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права. - М., 2001

10. Вишневский А.А. Брачно-семейные отношения в средневековом каноническом праве // Вестник российского университета Дружбы народов - М, 1997 - №2 - С. 41-48

11." Гараджа В.И. Социология религий - М., 1996

12. Гергей Е. История папства - М., 1996

13. Головащенко С. Історія християнства. Курс лекцій. - К., 1999

14. Грушевський М. Історія України – Русі. - К., 1992

15. Давид р. Основные правовые системи современности - М., 1996

16. Либеро Д. Каноническое право в католической церкви - М., 1996

17. Л іберо Д. Церковне право - Львів, 2001

18. Зонова Т.В. Дипломатия Ватикана в контексте зволюции европейской политической системи — М., 2000

19. Ісіченко Ігор, Архієпископ. Загальна церковна історія - X., 2001

20. Історія православної церкви в Україні - К., 1997

21. Історія релігії в Україні. За ред. Колодного А.М. і Яроцького П.Л. - К., 1999

22. Карташев А.В. Вселенские Соборьі. -М., 1994

23. Карташев А.В. История Русской Церкви - М., 2004

24. Келлі Дональд Р. Людський вимір буття: суспільна думка в західній правовій традиції/ Пер. з англ. Г.Є. Краснокутського. – Одеса: АО БАХВА, 2002. – 328с.

25. Кураев А. Православне и право. Издание Сретенского монастьіря, 1997

26. Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века - СПб., 2001

27. Лебедев А.П. История разделения церквей в IX, X и XI веках - СПб., 2001

28. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Пер. с фр. -Екатеринбург, 2005

29.Лінч Д. Середньовічна Церква - К., 1994

30. Липинський В. Релігія і Церква в Україні - К., 1995

31. Лозинский С.Г. История папства - М., 1986

32. Мень А. История религии. В 2-х кн. - М., 1998 39.

33. Малерб М. Религии человечества - М., 1997

34. Никольский Н.М. История Русской церкви - М., 1983

35. Общество и государство в тропической Африке. Изд-во «НАУКА» ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТИОЧНОЙ ЛТЕРАТУРЫ. – М. 1980. – 279с.

36. Огієнко І.І. Українська церква - К., 1993

37. Павлов А.С. Курс церковного права - СПб., 2002

38. Победоносцев К.П. История Православной Церкви до начала разделения Церквей - СПб., 2006

39. Рожков В. Очерки по истории Римско-католической церкви - М., 1998

40. Стратилатов И. Древность и важность апостольских правил - СПб., 1996

41. Суворов Н.С. Учебник церковного права - М., 2004

42. Толкачова Н.Є. Звичаєве право - К., 2005

43. Флавий И. Иудейские древности - М., 2002

44.Цьшин А. Курс церковного права - М., 2004 56.

45. Щапов Я.Н. Древнерусские княжеские уставы ХІ – ХV вв. Изд-во «НАУКА». – М. 1976. – 240с.

46. Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси ХІ – Х ІІІ вв. Изд-во «НАУКА». – М. 1978. – 292с.

47. Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руски ХІ – ХІV вв. Изд-во «НАУКА». – М. 1972. – 339с.

^


Семінар 6. Релігія, політика, право в сучасній Україні1. Свобода совісті: філософський, етичний, релігієзнавчий та правовий вимір (історія та сучасність).

2. Історія державно-церковних відносин за часів царату на терені України.

3. Політика КПРС і радянської держави стосовно релігії, церкви, віруючих.

4. Демократичні принципи сучасного українського законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

5. Міжнародні правові акти, що забезпечують юридичні гарантії свободи совісті.

6. Ставлення до канонічного права у національній українській правовій традиції.


^

Теми рефератів


1. Історичні аспекти розвитку свободи совісті як категорії права.

2. Альтернативна військова служба в сучасній Україні.

3. Закон США «Акт о міжнародній релігійній свободі» 1998.

Література


1. Права человека и религия: Хрестоматия. — М.: Библейско-богословский ин-тут Св. ап. Андрея, 2001. — 496 с.

2. Бабій М. Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. — К, 1994.

3. Берман Г. Ю. Вера и закон: примиренне права и религии. — М., 1999.

4. Журне Ш. Христианские требования к политике. — К, 1998.

5. Клочков В.В. Религия, государство, право. — М., 1978.

6. Конституція України. — статті 3, 11, 15, 23, 34, 35, 37, 55, 92.

7. Людина і світ. — 1998 — 2002. Часопис, (регулярно висвітлює актуальні проблеми політики і права щодо релігійних відносин в Україні та світі).

8. Про альтернативну (невійськову) службу. Закон України від 12. 12. 91.

9. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.91.// Відомості Верховної Ради України. — 1994, № 13.

10. Религия и права человека. На пути к свободе совести. — М., 1996.

11. Релігія і політика в сучасній Україні / за ред. І. Ф. Кираса. — К., 2000.

12. Савельев В. И. Свобода совести: история и теория.

13. Правові основи свободи совісті і релігії та релігійних організацій: Міжнародні та українські правові документи. — К., 2002. — С. 119.

14. Єленський В. Є. Релігія після комунізму (Україна у східноєвропейському контексті). — Київський нац. пед. ун-тет, 2002. — 420 с.

Добавить документ в свой блог или на сайт


Похожие:

Семінар Історичні типи релігії та форми співвідношення релігії та права iconПитання до іспиту з навчальної дисципліни «Адміністративне право» для студентів денної і заочної форм навчання
Поняття і принципи адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права

Семінар Історичні типи релігії та форми співвідношення релігії та права iconАсоціація навчальних закладів україни приватної форми власності адреса
Всеукраїнський теоретико-практичний семінар «можливості і проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування», який буде проводитися...

Семінар Історичні типи релігії та форми співвідношення релігії та права iconВопросы к экзамену по курсу «Международное право»
Понятие международного права как особой системы права. Отличие международного права от внутригосударственного права и международного...

Семінар Історичні типи релігії та форми співвідношення релігії та права iconВопросы к экзамену понятие трудового права, его предмет, метод, система Наука трудового права, предмет, методы, система Понятие источников трудового права, их виды, особенности
Конституция РФ как источник трудового права. Нормы международного права как источники трудового права

Семінар Історичні типи релігії та форми співвідношення релігії та права iconЛекція №1 теми №1
Виникнення держави і права. Теорії виникнення держави. Ознаки, функції, форми держави

Семінар Історичні типи релігії та форми співвідношення релігії та права iconТема: «Понятие и сущность права» Понятие и основные признаки права. Нормы права: понятие и структура
Порождение права было обусловлено общественными потребностями перехода от первобытно-общинного строя к новой ступени развития человечества...

Семінар Історичні типи релігії та форми співвідношення релігії та права iconЯкі типи поліплоїдів рослин використовуються у сільськогосподарському виробництві?

Семінар Історичні типи релігії та форми співвідношення релігії та права iconТема Основы трудового права РФ. План лекции
Трудовое право – это отрасль российского права, регулирующая трудовые отношения работников с работодателями и другие, связанные с...

Семінар Історичні типи релігії та форми співвідношення релігії та права iconКонтрольна робота щодо визначених країн обов'язково виконується за наступним планом
Основи конституційного права Китаю 10. Основи конституційного права Японії 11. Основи конституційного права Індії

Семінар Історичні типи релігії та форми співвідношення релігії та права iconФорма № н 04
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить: аудиторне навантаження – 44,4%,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©vb.dooword.ru 2000-2013

контакты
Документы